Regulamin

1. Podstawowe pojęcia

 • 1.1. Właścicielem serwisu jest Web Systems Krzysztof Balicki, 95-020 Janówka, NIP 729-246-24-54.
 • 1.2. serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym klikacz.eu, oferuje zdobywanie punktów za aktywność na serwisie Facebook.com. Punkty są wymieniane na nagrody dostępne w dziale nagrody.
 • 1.3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w serwisie za pomocą konta Facebook. Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin.
 • 1.4. Link – odsyłacz do fanpage`a, aplikacji lub strony założonej w serwisie Facebook.
 • 1.5. Kliknięcie – czynność wykonywana przez użytkownika w celu zdobycia punktów. Prawidłowym kliknięciem jest dodanie strony do ulubionych przez kliknięcie w Lubię to na stronie facebook. Linki do stron podane są po zalogowaniu na stronie klikacz.eu.
 • 1.6. Ref link – link referencyjny dzięki któremu można polecać użytkowników.
 • 1.7. Polecenie (polecony użytkownik) – użytkownik który został zarejestrowany z linku referencyjnego (ref link).
 • 1.8. Administrator – osoba odpowiedzialna za poprawne funkcjonowanie serwisu oraz wszelkie sprawy administracyjne.
 • 1.9. Facebook – internetowy serwis społecznościowy na którym został stworzony fanpage bądź aplikacja.
 • 1.10. Fanpage, aplikacja – strona stworzona w serwisie Facebook posiadająca znacznik "Lubię to". Poniższy Regulamin odnosi się do dostępu oraz sposobów eksploatacji strony przez użytkowników. Zarejestrowani użytkownicy akceptują poniższy regulamin.

2. Użytkowanie serwisu

 • 2.1. Korzystanie z serwisu jest całkowicie darmowe.
 • 2.2. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za awarie powstałe z przyczyn przez niego niezależnych.
 • 2.3. Organizator ma prawo do czasowego bądź całkowitego zamknięcia serwisu bez podania przyczyny, oraz bez wyplaty zgromadzonych środków przez poszczególnych użytkowników.

3. Użytkownicy

 • 3.1. Użytkownikiem serwisu może zostać każda osoba fizyczna, akceptująca niniejszy regulamin.
 • 3.2 Warunkiem założenia konta w serwisie jest posiadanie konta zarejestrowanego w serwisie facebook.pl na polskie dane wraz z miejscem zamieszkania na terenie Polski. Konto musi posiadad przynajmniej 50 znajomych i być kontem aktywnym w serwisie facebook.pl.
 • 3.3. Użytkownik może posiadać konto w serwisie tylko na jedno konto Facebook. Zakładanie więcej niż jednego konta z tego samego adresu IP jest równoznaczne z zakładaniem kont fikcyjnych co prowadzi do blokady konta użytkownika.
 • 3.4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto poprzez usunięcie aplikacji na serwisie Facebook.
 • 3.5. Właściciel serwisu może zablokować lub całkowicie usunąć konto użytkownika jeżeli zostanie naruszony nimiejszy regulamin serwisu.
 • 3.6. Serwis klikacz.eu zastrzega sobie prawo do odrzucenia użytkownika bez podania przyczyny, oraz łamiącej regulamin serwisu.

4. Zdobywanie punktów w serwisie

 • 4.1. Użytkownik wykonując akcje w serwisie klikacz.eu, otrzymuje punkty wymienne na nagrody lub gotówkę. Każda akcja w systemie ma przypisaną liczbę punktów
 • Warunki jakie musi spełnić polecony to: - zostać zaakceptowany do systemu klikacz.eu.
 • 4.2. Administrator ma prawo do zmiany stawek za unikalne kliknięcie oraz wstrzymania czasowego lub na stałe świadczenia usług.
 • 4.3. Każdy użytkownik może dodać do swojego konta głównego konta poboczne i używać ich do zbobywania punktów w systemie. W czasie transferu punktów z kont pobocznych na konto główne pobierana jest opłata w wysokości 5% punktów.

5. Nagrody i wypłaty

 • 5.1 Czas oczekiwania na wypłatę lub nagrodę nie będzie dłuższy niż 14 dni roboczych od daty jej uruchomienia przez użytkownika.
 • 5.2. Wypłata lub zamiana punktów na nagrodę nie zostanie zrealizowana, gdy użytkownik:
  • sztucznie nabijał kliknięcia
  • jego konto nie posiada min. 20 znajomych
  • konto użytkownika w serwisie facebook jest nieaktywne
  Gdy użytkownik kliknie w link i zaznaczy "Lubię to" na stronie aplikacji, a następnie usunie znacznik "Lubię to", administrator ma prawo do zablokowania jego konta w serwisie i nie ma obowiązku realizowania wypłaty.

6. Odpowiedzialność

 • 6.1. Użytkownik, z chwilą złamania dowolnego punktu Regulaminu, wyraża zgodę na podjęcie przez Administratora szeroko pojętych działań korygujących (np. usunięcie kliknięć, blokada części lub wszystkich stron, blokada części lub wszystkich kont, etc.).
 • 6.2. Administrator może zablokować Konto lub wiele kont uprawdopodobniając, że należy/należą do Użytkownika łamiącego Regulamin przy wykorzystaniu dowolnego Konta.
 • 6.3. W wypadku uprawdopodobnienia, że Użytkownik uzyskał punkty w sposób niezgodny z Regulaminem, Administrator może zablokować konto, co może wpłynąć na usunięcie punktów przelanych na konto innych Użytkowników, w tym sprzedanych innym Użytkownikom. Odpowiedzialność za skutki transakcji sprzedaży punktów zdobytych niezgodnie z Regulaminem ponosi Użytkownik naruszający Regulamin, jednocześnie Kupujący nie wnosi roszczeń wobec serwisu klikacz.eu o zwrot z zasobów systemowych punktów pochodzących z niezgodnych z Regulaminem działań.
 • 6.4. Użytkownik korzysta ze strony klikacz.eu na własną odpowiedzialność, a także zwalnia Administratora od odpowiedzialności za skutki działania systemu (w szczególności możliwość usunięcia z indeksu wyszukiwarek i/lub zmiany pozycji w rankingach i/lub blokady/utracenia stron znajdujących się pod adresami).tych firm. W wypadku zmiany warunków świadczenia usług firm zewnętrznych, w tym w szczególności: utraty znaczników Plus lub Lubię, zmiany sposobu punktowania Plus lub Lubię przez firmy zewnętrzne, blokady systemu przez właścicieli Plus lub Lubię i idąca za tym niemożność uzyskania znaczników Plus lub Lubię, wycofania się przez właścicieli usługi Plus lub Lubię ze świadczenia usług Plus lub Lubię, Użytkownik zwalnia Administratora zwszelkiej odpowiedzialności za działania firm zewnętrznych i odstępuje od roszczeń, w tym finansowych, wobec Sprzedającego i Systemu.
 • 6.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości bez zastrzeżeń, że serwis klikacz.eu świadczy usługę udostępnienia panelu administracyjnego (pośredniczącego w kliknięciach), a nie gotowe kliknięcia (Plus, Lubię). Oznacza to, że realna liczba kliknięć wskazywana przez oprogramowanie firm zewnętrznych, może być niższa, niż to wynika z liczby kliknięć zrealizowanych przez Użytkowników Klikacz.eu, za co System nie ponosi odpowiedzialności.
 • 6.6. Administrator oświadcza, że nie jest powiązany z firmami: Google™, Facebook™, a ww. nazwy mogły zostać podane jedynie w celach informacyjnych.

7. Postanowienia końcowe

 • 7.1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 • 7.2. Umowa może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy oznacza usunięcie konta i znajdujących się w jego obrębie punktów oraz funkcjonalności (Abonamentu), jeżeli konto posiadało zwiększone parametry.
 • 7.3. W wypadku zerwania Umowy przez Użytkownika, traci on prawo korzystania z Systemu, zachowując prawo do ponownego zawarcia Umowy poprzez ponowne zalogowanie do panelu administracyjnego Systemu, po uprzednim poinformowaniu Systemu o chęci ponownego korzystania z Systemu i deklaracji akceptacji Regulaminu, jeżeli ten wyrazi na to zgodę.
 • 7.4. W wypadku zerwania Umowy przez System, Użytkownik traci prawo korzystania z Systemu, do momentu ponownej akceptacji zawarcia Umowy przez System.
 • 7.5. W wypadku zerwania Umowy przez którąkolwiek ze stron, za zakupi one usługi płatne które zostały wykorzystane, nie obowiązuje zwrot płatności.
 • 7.6. Strony zobowiązują się do próby rozstrzygnięcia powstałych sporów w sposób polubowny.
 • 7.7. W wypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Systemu.
 • 7.8. Użytkownik zobowiązuje się w trakcie trwania Umowy i po jej wygaśnięciu przestrzegać praw autorskich i majątkowych Systemu, w tym nie realizować przedsięwzięć naruszających prawa autorskie i/lub majątkowe do części lub całości treści, kodu, funkcjonalności i innych elementów Systemu, a w wypadku ich naruszenia przekazuje przedsięwzięcie naruszające prawa autorskie i/lub majątkowe, na własność, Właścicielowi Systemu z dniem naruszenia.
 • 7.9. Regulamin może ulec zmianie. Zalogowanie do panelu oznacza akceptację aktualnego Regulaminu przez Użytkownika.
 • 7.10. Polityka Prywatności Systemu: Dane przekazywane Systemowi (w szczególności dane osobowe Użytkownika, adresy e-mail, adresy promowanych stron, ustawienia) są poufne. System zobowiązuje się nie przekazywać danych innym podmiotom oraz zobowiązać pracowników i osoby mające dostęp do danych Systemu umową lojalnościową. System zobowiązuje się nie nawiązywać współpracy o charakterze zarobkowym z klientami Użytkownika widniejącymi w panelu administracyjnym (nieuczciwa konkurencja), chyba, że potencjalny Klient sam zgłosi się do Właściciela z propozycją zakupu usługi.
 • 7.11. Polityka Prywatności i inne postanowienia Umowy, jeżeli inaczej nie zastrzeżono, obowiązują od momentu zawarcia umowy o świadczenie usługi wymiany linków do momentu jej wypowiedzenia lub naruszenia któregokolwiek punktu Regulaminu przez Użytkownika.
 • 7.12. Zmiana treści regulaminu może nastąpić w każdej chwili od momentu jego publikacji w serwisie. Brak akceptacji nowego regulaminu w przewidzianym terminie 7 dni od czasu jego aktualizacji oznacza automatyczne zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na użytkowanie serwisu wraz z postanowieniami w nim zawartych.